Zniesienie wiz dla pracowników z Ukrainy
Spis treści

  Zniesienie wiz dla pracowników z Ukrainy

  Szanowni Państwo, od 11 czerwca 2017 roku obywatele Ukrainy posiadający paszporty biometryczne wydane w ciągu ostatnich 10 lat i ważne przez co najmniej 3 miesiące po planowanej dacie opuszczenia strefy Schengen mogą przyjeżdżać do Polski i innych krajów strefy Schengen bez wiz. Jak legalnie zatrudnić takich pracowników? Ilona Boboshko z Jobhouse zebrała dla Państwa najważniejsze informacje.

   

   

   

   

   

   

  Długość pobytu bez wizy

  Pobyt bez wizy nie może trwać dłużej niż 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu. Do tych 90 dni wliczane są także wcześniejsze pobyty krótkoterminowe np. na podstawie wcześniej wydanej wizy (również tej wydanej przed 11 czerwca 2017). Wszystkie pobyty krótkoterminowe są sumowane.

   

   

  Czy bez wizy można pracować?


  Obywatele Ukrainy przekraczający granicę w ruchu bezwizowym mogą wykonywać pracę na terytorium Polski pod warunkiem, że będą mieli odpowiednie dokumenty, np. oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy lub odpowiednie zezwolenie na pracę.

  Kiedy pozwolenie nie jest potrzebne

   

  Na terytorium Polski mogą pracować bez zezwolenia:

  • obywatele państw UE oraz EFTA,
  • członkowie rodzin obywateli państw UE,
  • cudzoziemcy posiadający pobyt stały,
  • studenci studiów stacjonarnych odbywanych w RP,
  • absolwenci studiów stacjonarnych w RP,
  • uchodźcy,
  • osoby posiadające Kartę Polaka.

   

  W przypadku zatrudnienia takich osób, należy podpisać z nimi umowę tak jak z innymi pracownikami lub zleceniobiorcami oraz skserować dokumentację potwierdzającą powyższe – np. legitymację studencką lub Kartę Polaka. Pracownika z Ukrainy, jeśli nie jest studentem do 26 roku życia, tak jak każdego pracownika zgłaszamy do ZUSu (należy jedynie pamiętać, aby na druku ZUS ZUA zamiast numeru PESEL należy wpisać numer paszportu).

   

  Formalności w przypadku innych osób

  Obywatele Armenii, Białorusi, Gruzji, Mołdawii, Federacji Rosyjskiej i Ukrainy mogą podejmować krótkoterminową pracę w Polsce (maksymalnie do 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy) bez obowiązku uzyskiwania zezwolenia na pracę. Przed podjęciem pracy przez cudzoziemca przyszły pracodawca musi jednak zarejestrować bezpłatnie w Urzędzie Pracy właściwym dla siedziby firmy pisemne „oświadczenie o zamiarze powierzenia wykonywania pracy” (do ściągnięcia poniżej). W oświadczeniu należy wpisać dane firmy zatrudniającej oraz zatrudnianego pracownika, a także informacje dotyczące pracy:

  • nazwę zawodu,
  • miejsce wykonywania pracy,
  • datę rozpoczęcia i okres wykonywania pracy,
  • rodzaj umowy stanowiącej podstawę wykonywania pracy,
  • wysokość wynagrodzenia brutto za pracę,
  • informacje o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych w oparciu o lokalny rynek pracy oraz o zapoznaniu się z przepisami związanymi z pobytem i pracą cudzoziemców.

   

  Pamiętajmy, aby łączny okres wykonywania pracy nie przekroczył  180 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy oraz aby umowa zawarta z cudzoziemcem była zgodna z powyższym oświadczeniem.

  Kiedy PUP zarejestruje oświadczenie, można je odebrać i legalnie zatrudnić osobę. Rejestracja oświadczenia zajmuje Urzędom czasem jeden dzień, czasem dużo dłużej. Na podstawie tej uproszczonej procedury osoby z Ukrainy mogą legalnie pracować w Polsce do 6 miesięcy. Procedura rejestracji oświadczeń będzie obowiązywać do końca 2017 roku.

   

   

  A co jeśli chcemy zatrudnić osobę na więcej niż 180 dni?

   

  Są trzy drogi – pierwsza, uproszczona polega na ubieganiu się o jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę. Druga to ubieganie się o zezwolenie na pracę. Trzecia to ubieganie się o zezwolenie na pracę sezonową. Ta jednak może trwać jedynie do 8 miesięcy i musi dotyczyć jedynie prac w sadownictwie, turystyce lub rolnictwie. Wszystkie trzy wnioski należy złożyć do wydziału spraw cudzoziemców we właściwym dla siedziby firmy urzędu wojewódzkiego.

   

  Co z osobami oczekującymi na zezwolenie na pobyt

  Cudzoziemcy w trakcie postępowania o udzielenie im zezwolenia na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE jeżeli wniosek został złożony w terminie oraz nie zawiera braków formalnych lub braki formalne zostały uzupełnione w terminie, w dokumencie podróży będą mieli umieszczony stempel potwierdzający złożenie w terminie wniosku. Cudzoziemiec, który ma taki stempel, może wjechać do Polski w ruchu bezwizowym (pod warunkiem, że nie wykorzystał - w okresie przed procedurą i w jej trakcie - 90 dni pobytu w okresie 180-dniowym). Jeżeli okres pobytu w ruchu bezwizowym został wykorzystany, ponowny wjazd do Polski może nastąpić wyłącznie na podstawie wizy długoterminowej. Po wykorzystaniu całego okresu pobytu przysługującego w ramach ruchu bezwizowego nastąpi płynne przejście na uprawnienia wynikające ze złożenia w terminie wniosku na pobyt czasowy, pobyt stały lub pobyt rezydenta długoterminowego UE.

   

  Jeżeli są Państwo zainteresowani zatrudnieniem cudzoziemców za naszym pośrednictwem, prosimy o kontakt: biuro@jobhouse.pl tel. 58 58 58 072

   

  OŚWIADCZENIE O ZAMIARZE POWIERZENIA WYKONYWANIA PRACY OBYWATELOWI REPUBLIKI BIAŁORUŚ, REPUBLIKI GRUZJI, REPUBLIKI MOŁDAWI, FEDERACJI ROSYJSKIEJ LUB UKRAINY DO POBRANIA W FORMIE PDF

   

  Data ostatnie modyfikacji 13.06.2017
  Wstecz
  Umów się na bezpłatną konsultację dla biznesu

  Wybierz dogodny termin i umów się na spotkanie online. Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na rozmowę na dowolny temat związany z HR, np. rekrutacja, wynajem pracowników tymczasowych, obsługa kadrowo-płacowa, itp.

  Skontaktuj się z nami
  Umów_się_na_bezpłatną_konsultację_dla_biznesu
  Aktualności
  X