Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych od 1 czerwca br.
Spis treści

  Zmiany w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych od 1 czerwca br.

  Szanowni Państwo od 01.06 wchodzą w życie drobne zmiany w ustawie o pracy tymczasowej. W związku z tym przesyłamy Państwu treść nowelizacji ustawy oraz jej najważniejsze postanowienia. Zachęcamy do lektury, w razie jakichkolwiek niejasności służymy pomocą.

   

   

   

   

   

   

   

  Informacja  na temat zmian w ustawie o zatrudnieniu pracowników tymczasowych - 1 czerwca br.

  (ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw)

   

   

  Z punktu widzenia pracodawcy użytkownika na szczególną uwagę zasługują następujące rozwiązania:

   

  1. Zmiana art. 8 pkt 3 ustawy o zpt. Pracownikowi tymczasowemu nie będzie mogło być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

  tego samego rodzaju co praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, na terenie której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik;

   

  Zmiana polega na:

  • zastąpieniu pojęcia „stanowisko pracy” sformułowaniem „rodzaj pracy”,
  • wprowadzenie ograniczenia o charakterze terytorialnym, co oznaczać będzie, że taka praca nie mogłaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik stały pracodawcy użytkownika.

   

  2. Pracodawca użytkownik informuje agencję o wynagrodzeniu za pracę, której wykonywanie ma być powierzone pracownikowi tymczasowemu, oraz o wewnętrznych regulacjach dotyczących wynagradzania obowiązujących u danego pracodawcy użytkownika, a na wniosek agencji pracy tymczaswej przedstawia do wglądu treść tych regulacji (zmieniony art. 9 ust. 2 pkt 1)

   

  3. Pracodawca użytkownik ma informować agencję pracy tymczasowej na piśmie o niewystępowaniu okoliczności uniemożliwiających rozpoczęcie wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz pracodawcy użytkownika, o których mowa w art. 8 pkt 3 – opisany wyżej w pkt 1 materiału (nowy. 9 ust. 2 pkt 3);

   

   4. Ewidencja. Pracodawca użytkownik ma prowadzić ewidencję osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umowy o pracę oraz umowy prawa cywilnego, zawierającą informacje o dacie rozpoczęcia i dacie zakończenia wykonywania takiej pracy w okresie obejmującym 36 kolejnych miesięcy, o którym mowa w art. 20 ustawy o zpt, oraz przechowuje tę ewidencję przez okres jej prowadzenia i przypadający bezpośrednio po nim okres 36 miesięcy. Ewidencję prowadzi się i przechowuje w postaci papierowej lub elektronicznej, odrębnie dla każdej osoby.

   

  5. Maksymalny okres wykonywania pracy tymczasowej.

  Maksymalny okres 18 miesięcy (36 miesięcy w przypadku zastępstwa) wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego na rzecz danego pracodawcy użytkownika będzie ustalany niezależnie od tego czy pracownik jest kierowany do pracy (zmieniony art. ):

  • przez jedną czy kilka agencji,
  • w ramach umowy o pracę czy umowy cywilnoprawnej.

  Przepisy przejściowe

  Artykuł 14 ustawy wskazuje, iż okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, na podstawie której jest wykonywana praca tymczasowa, trwającej w dniu wejścia w życie ustawy (1 czerwca br.), przypadający od tego dnia, wlicza się do łącznego okresu skierowania do wykonywania pracy tymczasowej na podstawie umowy o pracę i łącznego okresu korzystania z takiej pracy, o których mowa odpowiednio w art. 20 ust. 1, 3 i 5 ustawy.

   

  Bieg okresów obejmujących 36 kolejnych miesięcy, o których mowa w zmienionym art. 20 ust. 1 i 3 ustawy o zpt, rozpoczyna się od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

   

  6. Nowe sankcje za niestosowanie przepisów ustawy

  Wprowadzone zostaną kary zarówno dla agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownika w wysokości od 1 000 PLN do 30 000 PLN za nie przestrzeganie przepisów w zakresie:

  • kierowania pracownika do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych,
  • kierowania do wykonywania tego samego rodzaju pracy jak praca wykonywana przez pracownika, który w ciągu poprzednich 3 miesięcy został zwolniony z przyczyn niedotyczących pracowników,
  • kierowania do pracy wymagającej uzbrojenia pracownika ochrony w broń palną bojową lub przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej,
  • zastępowania pracowników strajkujących,
  • przekroczenia maksymalnego okresu zatrudniania.

   

  Dodatkowe nowe wykroczenia po stronie pracodawcy użytkownika

  • nie prowadzi ewidencji czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pracowników;
  • uniemożliwia pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie urlopu wypoczynkowego zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy o zpt;

   

  7. Umowy cywilnoprawne

  W odniesieniu do zatrudnienie osób wykonujących pracę tymczasową na podstawie umów prawa cywilnego wprowadza się obowiązek stosowania przepisów dotyczących m.in.:

  • art. 8 - zakazu powierzania określonych prac pracownikowi tymczasowemu,
  • art. 9 ust. 1 - uzgodnienia między agencją pracy tymczasowej a pracodawcą użytkownikiem,
  • art. 12 - zakazu postanowień o niedopuszczalności zatrudnienia pracownika tymczasowego przez pracodawcę użytkownika po okresie wykonywania pracy tymczasowej,
  • art. 20 ust. 1, 3, 5 i 6 – maksymalne okresy skierowania pracownika tymczasowego na rzecz jednego pracodawcy użytkownika,
  • art. 23 - obowiązki informacyjne pracodawcy użytkownika wobec związków zawodowych

   

   

   

   

   Treść ustawy do pobrania w pdf

   

   

   

   

   

  Wstecz
  Umów się na bezpłatną konsultację dla biznesu

  Wybierz dogodny termin i umów się na spotkanie online. Bezpłatna konsultacja to 15 minut, które możesz wykorzystać na rozmowę na dowolny temat związany z HR, np. rekrutacja, wynajem pracowników tymczasowych, obsługa kadrowo-płacowa, itp.

  Skontaktuj się z nami
  Umów_się_na_bezpłatną_konsultację_dla_biznesu
  Aktualności
  X